Witamy na stronie projektu obwodnicy Bartoszyc w ciągu drogi krajowej nr 51

Zakończył się pierwszy etap opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania polegającego na budowie obwodnicy miasta Bartoszyce w ciągu drogi krajowej nr 51.

Zasadniczą częścią w/w opracowania była inwentaryzacja przyrodnicza oraz analiza środowiskowa.

Procedura wyboru wariantu przebiegu obwodnicy miasta Bartoszyce została wszczęta w 2009 roku. Analizowano wówczas 4 warianty przebiegu trasy obwodnicy.

Dla wszystkich wariantów wykonano szczegółową inwentaryzację przyrodniczą, której celem było wykazanie istnienia lub braku chronionych siedlisk i stanowisk roślin chronionych oraz określenie zagrożeń, jakie może spowodować budowa drogi w rejonie objętym ochroną w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Inwentaryzacja przyrodnicza polegała na wielokrotnych wizjach lokalnych na terenie przyszłej inwestycji, zbieraniu danych na temat terenu przewidzianego pod budowę drogi w organach samorządu lokalnego, administracji lasów państwowych oraz instytucjach branżowych jak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgu w Olsztynie, lokalne Nadleśnictwa.

Na podstawie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej oraz analizy środowiskowej do dalszych etapów procedury oceny oddziaływania na środowisko wytypowano przebiegi z najmniejszą liczą kolizji środowiskowych najwyższej rangi i jednocześnie warianty o największych potencjalnych możliwościach zastosowania na etapach budowy i eksploatacji środków minimalizujących negatywny wpływ. Przebiegi tras wariantów wytypowanych do dalszych analiz przedstawiono na załączonych mapach w dziale „Mapy”.

Z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej oraz analizy środowiskowej można się zapoznać pobierając pliki zamieszczone poniżej:

Copyright (c) by Pracownia Projektowo - Konsultingowa Dróg i Mostów "Dromos" Spółka z o.o. 2008-2012